Regulamin

Regulamin serwisu „wiedza.e-babiel.com

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług lub sprzedażą Produktów za pośrednictwem Serwisu „wiedza.e-babiel.com”, zasady sprzedaży usług i Produktów, funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz świadczenia pozostałych usług.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
  1. e-babiel.com – Jacek Babiel prowadzący dzielność gospodarczą pod firmą BABIEL.COM.PL Jacek Babiel, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Wyszyńskiego 6/31, 18-400 Łomża, NIP: 7181628265, e-mail: sklep@e-babiel.com, telefon +48538112436 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 16. (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik), 
  2. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami;
  3. Serwis –serwis internetowy znajdujący się pod adresem wiedza.e-babiel.com umożliwiający m.in.: zakup wybranego gotowego Produktu z bazy prezentowanych w Serwisie 
  4. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnianych w Serwisie, w tym zawiera Umowy Sprzedaży;
  5. Konsumentosoba fizyczna dokonująca z wiedza.e-babiel.com czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Usługi elektroniczne – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ;
  7. Formularz zamówienia – dokument elektroniczny umożliwiający złożenie zamówienia;
  8. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny umożliwiający utworzenie Konta;
  9. Konto – Usługa elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym e-babiel.com, w którym gromadzone są dane podane w czasie rejestracji oraz korzystania z Konta, w tym informacje o złożonych zamówieniach; do powstania Konta konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego; Konto oznaczone jest unikalnymi: nazwą (loginem) i hasłem podanymi przez Klienta; 
  10. Produkt – wszelkie produkty znajdujące się do nabycia za pośrednictwem Serwisu, w szczególności książki, ebooki oraz audiobooki oraz inne pliki elektroniczne.
  11. Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez e-babiel.com. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp.
  12. Audiobook – nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, mp3 lub innym formacie oferowanym przez e-babiel.com). Audiobooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp;
  13. Pliki elektroniczne – treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne Produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;
  14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientemwiedza.e-babiel.com za pośrednictwem Serwisu 
  15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
  16. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827)

 

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. wiedza.e-babiel.com za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące rodzaje usług: 
  1. Usługi elektroniczne takie jak: Konto, Formularz Rejestracyjny, Formularz Zamówienia i in.,
  2. sprzedaż Produktów w tym książek, ebooków, audiobooków;
  3. zawarcie na rzecz Klienta umowy przewozu Produktów zgodnie z warunkami dostawy wybranymi przez Klienta,
 2.  Klienci przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania.

Dział III. Warunki świadczenia Usług elektronicznych

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga:
 1. posiadania standardowego i powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz plików z rozszerzeniami .jpg, .jpeg, .pdf 
 2. posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet,
 3. korzystania z dowolnej przeglądarki internetowej z zainstalowaną najnowszą wersją wtyczki Adobe Flash Player,
 4. posiadania aktywnego adresu e-mail,
 5. akceptacji wykorzystania plików „cookies”
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu  i zaakceptowania Regulaminu, albo z chwilą założenia Konta
 2. Usługi mogą być świadczone:
 1. bezpłatnie – np. zarejestrowanie Konta, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia (nie dotyczy obowiązku płatności z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży przy pomocy Formularza zamówienia),
 2. odpłatnie- usługi oznaczone wyraźnie w Serwisie ze wskazaniem ceny; wymagają akceptacji obowiązku płatności przed rozpoczęciem ich świadczenia.
 1. Usługi mogą mieć charakter:
 1. jednorazowy- np. Formularz Zamówienia i Formularz Rejestracji;
 2. okresowy, świadczone przez czas nieoznaczony – np. usługa Konto, lub oznaczony
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron:
 1. dotycząca usług bezpłatnych- w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
 2. dotycząca usług odpłatnych-  z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Usługa Konto – w każdym czasie poprzez usunięcie Konta, na skutek wysłania żądania do wiedza.e-babiel.com pisemnie na adres wskazany w Dziale I lub mailowo na adres : sklep@e-babiel.com
 1. wiedza.e-babiel.com może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia tych usług jeżeli Klient
 1. narusza istotne postanowienia Regulaminu, w szczególności – podszywa się pod inną osobę lub podaje podczas rejestracji lub zamówień nieprawdziwe dane osobowe;
 2. ponownie wykorzystuje Serwis niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 1. Klient wypełniając Formularz rejestracyjny lub Formularz zamówienia oświadcza, że: 
 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych, Umowy sprzedaży lub innej, jeżeli Serwis umożliwia ich zawarcie,
 3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 1. wiedza.e-babiel.com za pośrednictwem niniejszego Regulaminu informuje Klienta o zagrożeniach występujących w sieci Internet, w szczególności możliwości wystąpienia włamań do systemu informatycznego lub jego zainfekowania wirusami, przejęcia haseł przez osoby trzecie. Wiedza.e-babiel.com przestrzega przed udostępnianiem przez Klienta jego hasła i loginu do Serwisu osobom trzecim.  Klient ponosi wyłączoną odpowiedzialność za skutki wynikłe z ujawnienia przez niego loginu i hasła osobom trzecim.
 2. Wiedza.e-babiel.com i Klient zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z usług świadczonych za jego pośrednictwem.

DZIAŁ IV. Zamówienia. Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia przez Klienta
 1. poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, po uprzedniej rejestracji Konta lub bez jego założenia;
 2. mailowo – pod adresem e-mail: sklep@e-babiel.com,
 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wskazanie przez Klienta
 1. imienia i nazwiska lub nazwy;
 2. adresu zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, miejscowość poczty);
 3. adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 4. numeru NIP (w przypadku Przedsiębiorców);
 5. danych kontaktowych: adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie)
 6. zamówionej usługi lub Produktu z oznaczeniem ich rodzaju oraz ilości;
 7. wybranego sposobu dostawy;
 8. wybranego sposobu płatności;
 1. W przypadku podania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 przy rejestracji Konta, Klient podaje je ponownie składając zamówienie, jeżeli są one inne niż podane przy rejestracji.
 2. Ewentualne wątpliwości bądź pytania można zgłaszać od poniedziałku do piątku od 8.. do 16 pod adresem e-mail sklep@e-babiel.com lub nr tel. + 48 538112436. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient wg taryfy wybranego przez siebie operatora.
 3. Złożenie zamówienia następuje z chwilą jego potwierdzenia przez Klienta w odpowiednim punkcie Formularza zamówienia lub potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail przez e-babiel.com. Potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail nie jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia
 4. Klient składając zamówienie potwierdza, że ma świadomość, iż wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty. 
 5. Prezentowane w Serwisie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu Produktu. Umowa sprzedaży jest zawarta dopiero z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia przez  wiedza.e-babiel.com na podany przez Klienta adres e-mail. 
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Zamówienia takie realizowane będą według kolejności ich składania, do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub inne dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą od godziny 9:00 rano najbliższego dnia roboczego.
 8. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Realizacja zamówienia następuje zazwyczaj w terminie do 30 dni roboczych, nie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych licząc od daty potwierdzenia płatności na koncie e-babiel.com (przedpłata) zgodnie z ust. 7 powyżej.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
 10. Opis zawierający informacje na temat Produktów, w tym dotyczące:
 1. ich głównych cech (w szczególności masa, wymiary), 
 2. łącznej ceny z uwzględnieniem podatków lub sposobu ich obliczenia, 
 3. producenta lub importera Produktu,
 4. znaku bezpieczeństwa i znaku zgodności jeżeli są wymagane, 
 5. dopuszczenia Produktu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, 
 6. opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe, 
 7. innych kosztów, 

zamieszczony jest na stronie internetowej Serwisu lub w niniejszym Regulaminie

 1. Ceny Towarów i płatność. Dostawa
 1. Wszystkie ceny są zamieszczone w Serwisie przy danym Produkcie, podawane są w walucie polskiej – złoty polski (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy Produkcie jest wiążąca i ostateczna w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Podana cena nie uwzględnia kosztów dostawy. Koszty dostawy pokrywa Klient, w wysokości określonej w zależności od wybranego sposobu dostawy w zakładce Serwisu pn. „Dostawa”. 
 3. O łącznej cenie Produktu wraz z podatkami, kosztach dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany składając zamówienie.
 4. e-babiel.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych Produktów, wprowadzania i wycofywania poszczególnych Produktów ze sprzedaży, organizacji akcji promocyjnych. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie takich zmian.
 5. wiedza.e-babiel.com udostępnia następujące formy zapłaty: 
 1. przelewem na rachunek bankowy wiedza.e-babiel.com(przedpłata) z podaniem numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska lub nazwy Klienta;
 2. kartą kredytową;
 3. za pośrednictwem serwisu PayPal zgodnie z regulaminem tego serwisu
 4. za pośrednictwem Przelewy24.pl

Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie zloty polski (PLN)

 1. Produkty z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie w formie przedpłaty 100 % ceny. 
 2. Klient  składając zamówienie wybiera formę dostawy:
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta;
 2. odbiór osobisty w siedzibie wiedza.e-babiel.com – po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy przekazania zamówienia; 

Terminy dostawy podane są w zakładce Dostawa na stronie Internetowej Serwisu, są to terminy deklarowane przez firmę kurierską, liczone od daty wysyłki zamówienia.

 1. Najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu, e-babiel.com  dostarczy Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, obejmujące co najmniej informacje, o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta  oraz informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację, gdy usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane nieprawidłowo, w tym niezgodnie z Regulaminem.
 2. Reklamację można złożyć mailowo na adres: sklep@e-babiel.com lub na piśmie na adres Babiel.com.pl Jacek Babiel podany w Dziale I niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu i datę zdarzenia oraz oznaczenie Klienta
 3. Reklamację można złożyć w ciągu 2 lat od daty otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie reklamacji przed jego upływem.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie e-babiel.com nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Produkty dostarczane Klientowi winny być wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na piśmie (na adres e-babiel.com wskazany w Dziale I Regulaminu) lub mailowo na adres: sklep@e-babiel.com.
 6. Reklamację można złożyć w przypadku stwierdzenia wady Produktu w ciągu 2 lat od daty jego dostarczenia. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli e-babiel.com wadę podstępnie zataił.
 7. W przypadku złożenia reklamacji Klient oraz e-babiel.com niezwłocznie ustalą sposób dalszego postępowania przez Klienta, w szczególności czy Produkt ma zostać odesłany przez Klienta i na jaki adres. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia powyższego w terminie 3 dni od dnia złożenia reklamacji – Klient powinien odesłać Produkt na adres: Babiel.com.pl Jacek Babiel Koszty wysyłki w przypadku zasadności reklamacji są zwracane Klientowi
 8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez  wiedza.e-babiel.com przesyłki z reklamowanym Produktem lub uzgodnienia sposobu postępowania w sposób określony w ust. 7 powyżej. wiedza.e-babiel.com  powiadomi Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego i  sposobie dalszego postępowania- pisemnie na adres wskazany przez Klienta w chwili złożenia reklamacji lub zamówienia, albo mailowo na adres e-mail wskazany przez Klienta lub użyty do złożenia reklamacji.

DZIAŁ VII. Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

 1. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami postanowienia niniejszego działu nie mają zastosowania.
 2. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia mu Produktu, składając oświadczenie jednoznacznie wskazujące na zamiar odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania pod Regulaminem lub jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie powinno być wysłane na piśmie na adres:  Babiel.com.pl Jacek Babiel, Wyszyńskiego 6/31, 18-400 Łomża. , Polska lub pocztą elektroniczną na adres sklep@e-babiel.com. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, e-babiel.com niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy  o prawach konsumenta):
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca (e-babiel.com) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę (e-babiel.com) utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy umowa jest uważana za niezawartą a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec wiedza.e-babiel.com. Jeżeli Klient złoży takie oświadczenie zanim dojdzie do przyjęcia jego oferty- oferta przestaje wiązać.
 2. Klient zwraca Produkt w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem. Zwrócony Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem w trakcie transportu. W razie zwrotu Produktu, Klient traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części i w jakimkolwiek zakresie.
 3. Koszty odesłania Produktu ponosi Klient, jednak w przypadku skutecznego odstąpienia Klientowi zwraca się zapłaconą cenę za Produkt oraz koszty wysyłki do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu jaki zaoferowano przy danym zamówieniu. Zwrot nastąpi niezwłocznie, najpóźniej 14 dni od dnia odstąpienia, przelewem na rachunek wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie wybierze inną formę zwrotu płatności. 
 4. e-babiel.com może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania- zależnie co nastąpi wcześniej.

DZIAŁ VIII. Szczegółowe zasady odnoszące się do sprzedaży plików elektronicznych

 1. Zamówienie obejmujące Pliki elektroniczne nie łączy się z zamówieniem obejmującym inne Produkty dostępne w Serwisie, tworząc oddzielne zamówienie. Poszczególne zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego Pliku elektronicznego.
 2. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Pliku elektronicznego, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku. W szczególności Klient powinien posiadać w celu skorzystania z plików elektronicznych standardowe i powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania plików z rozszerzeniami , .pdf
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Realizacja zamówienia zawierającego Plik elektroniczny, następuje zazwyczaj w terminie 2 godzin, nie dłuższym niż 8 godzin  licząc od daty potwierdzenia płatności na koncie e-babiel.com (przedpłata) poprzez przesłanie Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Serwisie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania Pliku elektronicznego. Wraz z informacją, o której mowa w zdaniu powyżej, zostanie udostępniona faktura VAT w formie elektronicznej.
 4. e-babiel.com udostępnia następujące formy zapłaty: 

1) przelewem na rachunek bankowy Babiel.com.pl Jacek Babiel z podaniem numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska lub nazwy Klienta;

2) kartą kredytową;

3) za pośrednictwem serwisu PayPal lub Przelewy24.pl zgodnie z regulaminem tego serwisu

 1. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie zloty polski (PLN)
 2. Wszystkie ceny Plików elektronicznych zamieszczone w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT(są cenami brutto).
 3. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, wiedza.e-babiel.com informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w wiedza.e-babiel.com. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, e-babiel.com dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy, opisane w Dziale VII Regulaminu, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Plików elektronicznych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Plików elektronicznych. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub pobrania Plików elektronicznych.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Plików elektronicznych, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy opłaconej przez Klienta, e-babiel.com dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII Regulaminu.
 7. Zasady korzystania z Plików elektronicznych: zakup upoważnia do korzystania z Plików elektronicznych przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez e-babiel.com lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych Plików elektronicznych, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 8.  Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, w szczególności jeżeli:
 1. pobrany Plik elektroniczny jest uszkodzony,
 2. Plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),
 3. pobrany Plik elektroniczny nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny;
 4. w ciągu 8 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania Pliku elektronicznego

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość na adres sklep@e-babiel.com lub na piśmie na adres podany w Dziale I niniejszego Regulaminu oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz opis problemu, datę zdarzenia, dane Klienta. wiedza.e-babiel.com, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie mają zastosowanie odpowiednio postanowienia pozostałych punktów Regulaminu.

DZIAŁ IX. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Zakładając Konto, składając zamówienie lub podając dane osobowe w Serwisie w innej formie Klient wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Serwisu oraz na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie w każdym przypadku są dobrowolne, jednak ze względu na charakter poszczególnych usług, niepodanie danych może oznaczać brak możliwości skorzystania z usługi (w tym złożenia zamówienia). W szczególności bez podania danych wymienionych w dziale IV ust. 3 Regulaminu nie może zostać zrealizowane zamówienie.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922ze zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. wiedza.e-babiel.com oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych, w szczególności opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024)
 3. Administratorem danych osobowych jest Babiel.com.pl Jacek Babiel, który przetwarza je tylko na potrzeby realizacji świadczonych usług (np. rejestracji Konta) lub zawartej Umowy sprzedaży (obsługi zamówień, dostawy Produktów,  obsługi płatności i reklamacji, dochodzenia roszczeń). Dane osobowe mogą być przetwarzane również w związku z korespondencją
  e-mailową, a także dla potrzeb technicznych i  statystycznych Serwisu.
 4. Za odrębną, uprzednią zgodą Klienta, wyrażaną poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w Formularzu Rejestracyjnym lub zamówieniu– wiedza.e-babiel.com może przetwarzać dane osobowe Klienta dla potrzeb marketingowych, w tym w celu przesyłania bez jakiejkolwiek odpłatności ze strony Klienta materiałów reklamowo – promocyjnych, biuletynów handlowych, tzw. newslettera itp. Zgoda może być w każdym czasie wycofana bez podania przyczyny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@e-babiel.com lub pisemnie na adres e-babiel.com.
 5. Dane dostarczane przez Klientów nie są udostępniane osobom trzecim, w szczególności innym Klientom lub innym przedsiębiorcom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym celem badań marketingowych lub usprawnienia funkcjonalności Serwisu
 6. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, e-babiel.com może zbierać i przetwarzać następujące dane: 
 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres dostawy,
 4. adres do korespondencji,
 5. adres e-mail,
 6. numer telefonu,
 7. adres IP;
 8. NIP;
 1. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. wiedza.e-babiel.com wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych
 2. Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 3. e-babiel.com może ujawnić dane osobowe Klientów jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 4. e-babiel.com wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: http://wiedza.e-babiel.com/cookies

DZIAŁ X. Zmiany Regulaminu

 1. wiedza.e-babiel.com może zmienić Regulamin, informując Klientów o planowanych zmianach najpóźniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez wysyłanie wiadomości na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz umieszczenie informacji w sposób czytelny na stronie internetowej Serwisu.
 2. W przypadku braku akceptacji dla wprowadzonych zmian Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o zmianach. Nierozwiązanie umowy w tym terminie uważa się za zaakceptowanie zmian. Oświadczenie o rozwiązaniu winno być złożone e-babiel.com drogą mailową lub na piśmie. W takim przypadku Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte. 
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia zmian w życie, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych.

DZIAŁ XI. Zastrzeżenia

 1. e-babiel.com dokłada wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże nie odpowiada on za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich, za których działania wiedza.e-babiel.com nie ponosi odpowiedzialności.
 2. e-babiel.com dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność danych dotyczących Produktów prezentowanych w Serwisie oraz ich zgodność z przedstawionymi zdjęciami/wizualizacjami. Niektóre prezentowane Produkty mogą jednak okazać się nieaktualne, a rzeczywisty wygląd Produktów lub wizualizacji może z przyczyn technicznych (np. właściwości urządzenia, na którym są one wyświetlane przez Klienta) nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie Serwisu. 
 1. wiedza.e-babiel.com nie odpowiada za skutki korzystania z Serwisu przez osoby nieupoważnione, którym Klienta udostępnił login lub hasło do Konta, albo które uzyskały do nich dostęp w sposób nielegalny, jeżeli e-babiel.com nie ponosi odpowiedzialności za ich działania i należycie zabezpieczył funkcjonowanie Serwisu przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. wiedza.e-babiel.com w związku ze świadczeniem usług lub zawieraniem Umów sprzedaży udostępnia Klientowi treści chronione prawem autorskim. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego. 
 3. e-babiel.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres).

DZIAŁ XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do KonsumentówUstawy o prawach konsumenta. Językiem porozumiewania się Stron jest język polski.
 2. Regulamin nie wyłącza i nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Konsument nie może w szczególności zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. W razie sprzeczności Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami przyznającymi Konsumentom szersze uprawnienia – stosuje się te przepisy. Ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy e-babiel.comKlientem w tym- wynikających z Umów sprzedaży:
 1. jeżeli Klient nie jest Konsumentem jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Babiel.com.pl Jacek Babiel;
 2. jeżeli Klient jest Konsumentem– jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest co do zasady- sąd właściwy z uwagi na siedzibę lub miejsce zamieszkania pozwanego (w przypadku e-babiel.com – Sąd Rejonowy w Łomży lub Sąd Okręgowy w Łomży..).
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem http://wiedza.e-babiel.com/regulamin Ponadto e-babiel.com umieszcza w zakładce Regulamin w formacie umożliwiającym pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Zalacznik1 nr 1 – wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

Zalacznik2 nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.